วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การตอบสนองของพืช


            

Phototropism
                เป็นการเคลื่อนไหว/ตอบสนองของพืชที่มีทิศทางสัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้า โดยมีแสงเป็นสิ่งเร้า ซึ่งแสงเปนปัจจัยสำคัญในกระบวนการ Photosynthesis แบ่งเป็น 2  แบบคือ


 
                
 Positive phototropism เป็นการเคลื่อนไหวเข้าหาแสง เช่น ยอดพืชเอนเข้าหาแสง             Negative phototropism เช่นรากพืชเจริญหนีแสงสว่าง

Nutation movement
                เป็นการเคลื่อนไหว เนื่องจากสิ่งเร้าภายในต้นพืชเอง ไม่เกี่ยวกับแรงดันเต่ง เป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเฉพาะที่ยอดของพืชบางชนิด เช่น ถั่วทำให้ปลายยอดเอนหรือแกว่งไปมาทีละน้อย  ในขณะที่พืชเจริญเติบโต เนื่องจากกลุ่มcell 2ด้านของลำต้นเจริญเตอบโตไม่เท่ากัน

Nastic movement
                เป็นการเคลื่อนไหวที่มีทิศทางไม่สัมพันธ์กันกับทิศทางของสิ่งเร้า และเป็นการตอบสนองที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต ได้แก่ การบานของดอกไม้ การคลี่บานของใบหุ้มตาอ่อน เนื่องจากสิ่งเร้าภายนอกมากระตุ้น เช่น  แสง อุณหภูมิ น้ำ เป็นต้น

Short day plants
                ปริมาณแสงที่พืชได้รับนอกจากจะมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชแล้ว ยังมีผลต่อการออกดอกของพืชด้วย พืชบางชนิดจะออกดอกเมื่อความยาวในตอนกลางวันมากกว่ากลางคืน เรียกพืชชนิดนี้ว่า Long day plants แต่บางชนิดจะออกดอกเมื่อช่วงเวลาตอนกลางวันสั้นกว่าตอนกลางคืน เรียกพืชชนิดนี้ว่า Short day plants
อ้างอิง
         ปรีชา  สุวรรณพินิจและคณะ. ประมวลคำศัพท์ชีววิทยา. กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, 2553. 372 หน้า.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น